Rozporządzenie Ochrony Danych Osobowych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

Nowe regulacje

Nowe przepisy mają na celu ujednolicenie i uporządkowanie dotychczas istniejących reguł dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych. RODO przyznaje osobom fizycznym nowe uprawnienia w zakresie ochrony ich danych osobowych, zaś ta okoliczność generuje nowe obowiązki po stronie administratorów danych, jak i pozostałych podmiotów

przetwarzających dane osobowe.
Z powyższych względów przekazujemy Państwu informacje dotyczące zasad przetwarzania przez nas danych osobowych.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Świętokrzyskie Centrum Kształcenia „Uniwerek” w Końskich przy ul. Piłsudskiego 72, 26-200 Końskie oraz Świętokrzyskie Centrum Kształcenia „Uniwerek” w Kielcach przy ul. Marii Opielińskiej 21, 25-426 Kielce

2) Może się z Pani/Pan z nami kontaktować poprzez numer telefonu 41 375 20 21 (Końskie) oraz 41 368 66 96 (Kielce) lub adres e-mail: uniwerekkonskie@o2.pl (Końskie) lub uniwerekck@o2.pl (Kielce)

3) Może się Pani/Pan skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod numerem 41 375 20 21 lub adresem e-mail: uniwerekkonskie@o2.pl

4) Dane osobowe uczniów przetwarzane będą w celu:

a. Przyjęcia ucznia do szkoły;

b. Realizacji zadań oświatowych;

c. Zapewnienia bezpieczeństwa ucznia w czasie pobytu w szkole;

d. Archiwizacyjnym zgodnie z przepisami prawa.

5) Dane osobowe uczniów przetwarzane będą w zakresie wymogów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe.

6) Dane osobowe mogą zostać udostępnione Organom Państwowym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z administratorem w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej lub innej niezbędnej do realizacji zadań nałożonych na administratora, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 28 RODO.

7) Przetwarzanie danych osobowych uczniów jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez nas w ramach realizacji prawa oświatowego.

8) Dane osobowe uczniów nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

9) Dane osobowe uczniów będą przez nas przechowywane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

10) Ma Pani/Pan prawo do:

a. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

c. przenoszenia swoich danych osobowych,

d. cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie,

e. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11) Podanie danych osobowych ucznia jest wymogiem ustawowym, w przypadku niepodania danych nie jest możliwe spełnienia obowiązku szkolnego.

12) Dane osobowe uczniów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.