BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

 • nauka trwa 3 lata
 • kształci w zakresie przedmiotów ogólnokształcących oraz branżowych
 • program nauczania uwzględnia praktyczną naukę zawodu, która odbywa się u pracodawców
 • uczeń pobiera wynagrodzenie za pracę, a okres szkoły wlicza mu się do lat pracy
 • umożliwia uzyskanie dyplomu w wybranym zawodzie po zdaniu egzaminów zawodowych bądź czeladniczych

W ramach Branżowej Szkoły I stopnia uczeń może podjąć naukę w jednym z wybranych zawodów:

Lubisz wykonywać konkretną pracę, masz uzdolnienia praktyczne, potrafisz już wykonywać niektóre czynności związane z określonym zawodem, chcesz szybko zdobyć zawód i usamodzielnić się -zdecyduj się na BRANŻOWĄ SZKOŁĘ I STOPNIA!

Nasi uczniowie – młodociani pracownicy mogą nabywać konkretne umiejętności i poszerzać swoje kwalifikacje podczas praktycznej nauki zawodu. Szkoła współpracuje z licznymi pracodawcami z terenu powiatu koneckiego i kieleckiego. Aktualnie rynek pracy ceni młodych pracowników, którzy posiadają bardzo konkretne umiejętności i są gotowi dostosowywać się do szybko zmieniających się wymogów rynku pracy.

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA

 • nauka trwa 2 lata
 • kształci w zakresie przedmiotów ogólnokształcących oraz zawodowych
 • kształcenie prowadzone jest dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia w zawodach, w których wyodrębniono kwalfikację wspólną dla zawodu nauczanego w branżowej szkole I i II stopnia
 • organizuje kształcenie dla słuchaczy w formie zaocznej
 • umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika, po zdaniu egzaminu zawodowego w danym zawodzie oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, a następnie kontynuację nauki na studiach.

Do Branżowej Szkoły II stopnia rekrutacja prowadzona jest na następujące kierunki:

TECHNIKUM

 • nauka trwa 5 lat
 • szkoła przygotowuje do egzaminu maturalnego i zawodowego
 • proponuje przedmioty na poziomie rozszerzonym
 • program nauczania obejmuje oprócz przedmiotów ogólnych i zawodowych, także praktykę zawodową
 • zdanie egzaminu maturalnego umożliwia kontynuowanie nauki na studiach wyższych
 • szkoła umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu technika w wybranym zawodzie po zdaniu egzaminów zawodowych

Do Technikum rekrutacja prowadzona jest na następujące kierunki:

Jeśli masz wyraźne zainteresowania zawodowe, chcesz zdobyć określony zawód i kontynuować naukę na studiach wyższych - wybierz TECHNIKUM!

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA MŁODZIEŻY

 • nauka trwa 4 lata
 • zapewnia wykształcenie ogólne
 • wybrane przedmioty realizowane są na poziomie rozszerzonym, w zależności od wybranego profilu
 • kontynuowanie nauki na studiach wyższych po zdaniu egzaminu maturalnego

Jeżeli osiągasz bardzo dobre wyniki w nauce, masz różnorodne zainteresowania, rozumiesz potrzebę stałego uzupełniania wiedzy, jesteś otwarty na zmiany zachodzące na świecie i wiążesz swoją przyszłość z ukończeniem studiów wyższych - to LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE jest dla Ciebie najlepszym wyborem!

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Nauka w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych trwa 4 lata (8 semestrów). Promocja słuchaczy odbywa się po każdym semestrze. Po ukończeniu szkoły można przystąpić do egzaminu maturalnego, a następnie kontynuować naukę w szkole policealnej lub na studiach wyższych.

Do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych przyjmuje się kandydatów którzy:

 • ukończyli 18 lat (lub ukończą w roku kalendarzowym). W szczególnych przypadkach dyrektor szkoły może podjąć decyzję o przyjęciu do szkoły dla dorosłych osobę niepełnoletnią
 • Ukończyli gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową,
 • Są absolwentami branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej i wówczas mogą rozpocząć naukę od trzeciego semestru (II klasy).

SZKOŁA POLICEALNA

Nauka w szkole policealnej trwa 2 lata (4 semestry). Promocja słuchaczy odbywa się po każdym semestrze. W trakcie trwania nauki można przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Do Szkoły Policealnej przyjmuje się kandydatów, którzy:

 • Ukończyli szkołę średnią (nie jest wymagana matura),
 • Są zainteresowane dalszą nauką, ale z różnych względów nie mogą rozpocząć studiów,
 • Pracują w danym zawodzie, ale chcą uzupełnić wykształcenie,
 • Chcą zdobyć nowy zawód, a tym samym zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.

Rekrutacja do Szkół Uniwerek
na rok szkolny 2023/2024 już trwa!