Rekrutacja do Szkół Uniwerek na rok szkolny 2023/2024 już trwa!

 • nauka trwa 3 lata
 • kształci w zakresie przedmiotów ogólnokształcących oraz branżowych
 • program nauczania uwzględnia praktyczną naukę zawodu, która odbywa się u pracodawców
 • uczeń pobiera wynagrodzenie za pracę, a okres szkoły wlicza mu się do lat pracy
 • umożliwia uzyskanie dyplomu w wybranym zawodzie po zdaniu egzaminów zawodowych bądź czeladniczych

W ramach Branżowej Szkoły I stopnia uczeń może podjąć naukę w jednym z wybranych zawodów:

 • nauka trwa 2 lata
 • kształci w zakresie przedmiotów ogólnokształcących oraz zawodowych
 • kształcenie prowadzone jest dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia w zawodach, w których wyodrębniono kwalifikację wspólną dla zawodu nauczanego w branżowej szkole I i II stopnia
 • organizuje kształcenie dla słuchaczy w formie zaocznej
 • umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika, po zdaniu egzaminu zawodowego w danym zawodzie oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, a następnie kontynuację nauki na studiach.

W ramach Branżowej Szkoły II stopnia uczeń może podjąć naukę w jednym z wybranych zawodów:

 • nauka trwa 5 lat
 • szkoła przygotowuje do egzaminu maturalnego i zawodowego
 • proponuje przedmioty na poziomie rozszerzonym
 • program nauczania obejmuje oprócz przedmiotów ogólnych i zawodowych, także praktykę zawodową
 • zdanie egzaminu maturalnego umożliwia kontynuowanie nauki na studiach wyższych
 • szkoła umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu technika w wybranym zawodzie po zdaniu egzaminów zawodowych

Do Technikum rekrutacja prowadzona jest na następujące kierunki:

 • nauka trwa 4 lata
 • zapewnia wykształcenie ogólne
 • wybrane przedmioty realizowane są na poziomie rozszerzonym, w zależności od wybranego profilu
 • kontynuowanie nauki na studiach wyższych po zdaniu egzaminu maturalnego

Jeżeli osiągasz bardzo dobre wyniki w nauce, masz różnorodne zainteresowania, rozumiesz potrzebę stałego uzupełniania wiedzy, jesteś otwarty na zmiany zachodzące na świecie i wiążesz swoją przyszłość z ukończeniem studiów wyższych - to LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE jest dla Ciebie najlepszym wyborem!

Nauka w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych trwa 4 lata (8 semestrów). Promocja słuchaczy odbywa się po każdym semestrze. Po ukończeniu szkoły można przystąpić do egzaminu maturalnego, a następnie kontynuować naukę w szkole policealnej lub na studiach wyższych.

Do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych przyjmuje się kandydatów którzy:

 • ukończyli 18 lat (lub ukończą w roku kalendarzowym). W szczególnych przypadkach dyrektor szkoły może podjąć decyzję o przyjęciu do szkoły dla dorosłych osobę niepełnoletnią
 • Ukończyli gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową,
 • Są absolwentami branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej i wówczas mogą rozpocząć naukę od trzeciego semestru (II klasy).

Nauka w szkole policealnej trwa 2 lata (4 semestry). Promocja słuchaczy odbywa się po każdym semestrze. W trakcie trwania nauki można przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Do Szkoły Policealnej przyjmuje się kandydatów, którzy:

 • Ukończyli szkołę średnią (nie jest wymagana matura),
 • Są zainteresowane dalszą nauką, ale z różnych względów nie mogą rozpocząć studiów,
 • Pracują w danym zawodzie, ale chcą uzupełnić wykształcenie,
 • Chcą zdobyć nowy zawód, a tym samym zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.