Świętokrzyskie Centrum Kształcenia „Uniwerek” prowadzi oddziały w Kielcach i Końskich. Szkoły oferują kształcenie w branżowych szkołach I stopnia, technikach, liceach ogólnokształcących dla młodzieży i dorosłych, szkołach policealnych.

Szkoły „Uniwerek” stale dostosowują się do potrzeb środowiska lokalnego i warunków ekonomicznych. Dostosowaniu do rynku pracy i cech regionu służy przemyślany dobór zawodów. Nasze szkoły wprowadzają nowe trendy w nauczaniu, poszerzają podstawowy zakres działań o własne inicjatywy. Nowoczesnym rozwiązaniem jest nawiązanie współpracy z wyższymi uczelniami oraz firmami i instytucjami działającymi na terenie województwa świętokrzyskiego.

Szkoły Uniwerek to połączenie nauki, praktyki i pasji, dzięki którym każdy może stać się cenionym pracownikiem. Dzięki nauce w naszych szkołach, można nie tylko zdobyć ciekawy i ceniony na rynku pracy zawód. Wraz z rozpoczęciem nauki, każdy otrzymuje pakiet niekończących się korzyści. Szkoły Uniwerek oferują:

 • bogatą ofertę kształcenia – kształcimy w zawodach poszukiwanych na rynku pracy
 • profesjonalną kadrę nauczycielską
 • dogodną lokalizację w centrum miasta (Końskie ul. Piłsudskiego 72, Kielce ul. Marii Opielińskiej 21)
 • solidne przygotowanie do egzaminów zawodowych i maturalnych
 • możliwość pracy w samorządzie uczniowskim, wolontariacie i innych organizacjach szkolnych, zajęciach pozalekcyjnych i kołach zainteresowań
 • indywidualizację potrzeb i możliwości każdego ucznia
 • opiekę psychologiczno – pedagogiczną
 • bezpieczną atmosferę, która sprzyja realizacji pasji i zainteresowań
 • przyjazną przestrzeń, wspartą nowoczesnymi technologiami, które są wykorzystywane podczas nauki.

Baza dydaktyczna

Aby zapewnić swoim uczniom wysoki poziom kształcenia, szczególnie dbamy o własne zaplecze dydaktyczne. Zajęcia prowadzone są w nowoczesnych i profesjonalnych pracowniach wyposażonych w specjalistyczny sprzęt. Oprócz wyposażenia naszych szkół w specjalistyczne urządzenia do nauki konkretnych zawodów, dbamy również o to, aby nauka była przekazywana w łatwiejszy i bardziej przystępny sposób, z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu multimedialnego ze stałym dostępem do Internetu. Aby urozmaicić proces przyswajania wiedzy w naszych szkołach, uczniowie i nauczyciele korzystają podczas zajęć z rzutników, projektorów multimedialnych, tablic interaktywnych, tabletów, laptopów i innych urządzeń technicznych.

Pasje sportowe i lekcje wychowania fizycznego realizowane są na stosownych obiektach takich jak: sale gimnastyczne, siłownie oraz boiska wielofunkcyjne. Uczniowie naszych szkół mogą w razie potrzeby korzystać z pomocy pedagoga szkolnego oraz pielęgniarki zapewniającej opiekę medyczną.

Kadra szkoły

Kadrę szkoły stanowią nauczyciele posiadający pełne kwalifikacje do nauczanych przedmiotów, wszyscy ukończyli szkoły wyższe, a wielu również studia podyplomowe. Kadra zapewnia wysoki poziom pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz wykonywanych zadań organizacyjnych.

Rozwój zawodowy nauczycieli jest związany z jakościowym rozwojem szkoły oraz indywidualnymi potrzebami. Nauczyciele bardzo aktywnie angażują się w różnorodne projekty, przedsięwzięcia i działania Szkoły. Nauczyciele pracują z uczniami, przygotowując ich do osiągania sukcesów edukacyjnych, różnorodnych konkursów i zawodów sportowych oraz do odnalezienia swojego miejsca w dorosłym życiu.

Misja szkoły

Szkoły „Uniwerek” są nowoczesną, bezpieczną i przyjazną placówką dla tych uczniów, którzy pragną wykorzystać swoje możliwości we wszystkich wymiarach: moralnym, intelektualnym, społecznym, światopoglądowym, psychicznym, zdrowotnym i estetycznym.

Kształtują postawę przyszłego obywatela, kierującego się w życiu zasadami moralnymi, będącego wzorem kultury osobistej, otwartego i tolerancyjnego na odmienności oraz szanującego tradycje narodów i regionów.

Wszelkie przedsięwzięcia realizowane w Szkołach Uniwerek służą zwiększeniu wrażliwości uczniów na potrzeby innych i pomagają młodym ludziom znaleźć ich miejsce w krajowej i międzynarodowej wspólnocie oraz rozwijają potrzebę bycia aktywnymi członkami globalnej społeczności.

Misją Szkół Uniwerek jest rozbudzać ciekawość uczniów tak, by mogli czerpać radość z uczenia się przez całe życie. W swych działaniach szkoła kieruje się takimi wartościami jak:

 • Moralność,
 • Szacunek i zrozumienie,
 • Poszanowanie,
 • Tolerancja,
 • Solidarność,
 • Sprawiedliwość,
 • Wolność.